Voortgang

11 januari 2023 Tekst artikel in Mooi Rooi Krant geschreven naar aanleiding van een raadslid dat in deze krant aangeeft “nog nooit gehoord te hebben van het “burgerinitiatief KCR” !!

KCR visie onbekend bij raadslid!

Tot onze verbazing werden we via een artikel in de Mooi Rooi Krant bewust van een raadslid die nog nooit gehoord had van het burgerinitiatief KCR.

Dat was een eyeopener voor ons, het benadrukt de noodzaak om onze visie nog eens duidelijk neer te zetten voor B&W en raad !

Dit burgerinitiatief van de werkgroep KCR vindt zijn grondslag in de aanstaande omgevingswet.

Het eindrapport is gepresenteerd in 2019 en is te vinden op onze website.

Burgerparticipatie voordat beslissingen genomen worden door de raad, wordt in de wet omgevingsvisie nog eens extra nadruk gegeven!

Wij hebben onze visie in januari 2020 gepresenteerd aan B&W en zijn hiervoor uitvoerig gecomplimenteerd.

We hebben op verzoek van de burgemeester een brief aan de Raad gestuurd en hen duidelijk gemaakt wat de visie inhield en wat wij van B&W en raad verwachten!

We hebben een beeldvormende avond georganiseerd in het bestuurscentrum, en toen speciaal voor de raad, en onder leiding van wethouder……… een duidelijk beeld geschetst wat onze visie betekent en beoogt

Ook hier waren uitvoerige complimenten ons deel.

Vervolgens zijn wij samen met een aantal mensen van de gemeente (wethouders en ambtenaren) aan de slag gegaan om onze visie te vertalen in de systematiek die de gemeente toen hanteerde om de omgevingswet vorm te geven.

We hebben in dit traject zelfs een reactie aan de gemeente gegeven op de MER (Milieu Effect Rapportage) die het gemeentelijk conceptmodel afrondde.

Dat het project omgevingsvisie van de gemeente is daarna gestagneerd; zover wij weten heeft de corona problematiek hierin een rol gespeeld.

Wij willen graag onze activiteiten op dit gebied weer oppikken als de gemeente hier klaar voor is.

Naar aanleiding van het artikel in de MRK van 28 december, trekken wij de volgende conclusie.

“De verkiezingen van vorig jaar, en de hierdoor veranderde samenstelling van raad en B&W heeft ertoe geleid dat ons initiatief bij sommigen niet bekend is.”

Daarom hebben wij besloten om de raad en B&W opnieuw te attenderen op onze visie.

Wij zullen dit doen middels een schrijven, waarin wij de belangrijkste conclusies van ons rapport weer zullen geven en onze praktische plannen voor de toekomst (waarvoor wij de medewerking van de raad nodig hebben!) weer zullen geven.

Deze brief zullen wij deze maand ook publiceren op onze w