Voortgang

18 januari 2022 Bijeenkomst met gemeenteambtenaren ter bespreking van de voorgenomen plannen t.a.v. Kinderbos Noord.

Wij hebben een uitgebreid gesprek gehad op de 18e januari inzake Kinderbos Noord.
Gemeenteambtenaren hebben ons de grote lijnen van de bouwplannen  in Kinderbos Noord (in concept) toegelicht .

Omdat er sprake is van concepten werd ons verzocht de specifieke details ten aanzien verstrekte info vertrouwelijk te behandelen.

De volgende adviezen/wensen werden door ons uitgesproken.

– ten aanzien van de kwaliteit Koningsvaren het weren van gemotoriseerd verkeer.

Verder lag onze zorg ten aanzien van Koningsvaren met name op het risico dat er te dicht tegen de weg gebouwd wordt waardoor het karakter en de kwaliteit van de weg negatief wordt beïnvloed.
Wij verzochten om een aanplantingsplan zodat de wijk vanuit de weg Koningsvaren aan het oog onttrokken wordt.
Verder werd het idee geopperd om een ruime strook vanaf de weg Koningsvaren te vrijwaren van bebouwing.
Om zoals aan de westelijke kant van Koningsvaren , en tussen de weg en de bebouwing een groenstrook te voorzien waardoor het aanzicht gelijk blijft over de gehele grens t.a.v. bebouwing

-Verkeerssituatie tav Kinderbos en Zwembadweg, graag vanuit zwembadweg regelen, Koningsvaren wordt beschouwd als gebied van landschappelijke waarde.

-Woningbouw voor specifieke groepen (ouderen/jongeren starters ) -Om goedkoper te kunnen bouwen(huur) kan o.i. deels 2 laags gebouwd worden

-Verkeersintensiteit Zwembadweg, zorg over toename verkeer

-Er werd meegedeeld dat start bouw waarschijnlijk  2023 in 3 fasen plaats zal vinden

-t.a.v. huidige parkeerplaatsen, ons verzoek om hiervoor een alternatief te zoeken dat “natuur besparend” is.

-Wij ervaren het concept plan als zijnde “aan de krappe kant” en vroegen ons af waarom percelen gereserveerd worden voor de “vrije sector; wellicht centrale parkeergelegenheid faciliteren zodat huizen ruimtelijker gesitueerd worden.

-de werkgroep heeft nogmaals haar betrokkenheid in een vroeg stadium gevraagd ten aanzien van ontwikkelingen in en rondom het KCR gebied namens inwoners KCR aangegeven.

Als extra punt vroegen wij aandacht voor toekomstige ontwikkelingen rondom de gronden ten westen van de wijk Kinderbos welke momenteel in het bezit zijn van de projectontwikkelaar

Zij hanteren in hun motivatie nog steeds het uitgangspunt dat deze liggen binnen “het zoekgebied” , een ruim 20 jaar geleden geformuleerde provinciale bestemming die in feite vervangen is door Heikant Noord.

We hebben de bijeenkomst als positief