Voortgang

19 mei 2021 Gesprek met wethouder

Naar aanleiding van het telefonisch contact van 26 maart dit jaar, werd  de KCR-Werkgroep in de eerste helft van mei door een wethouder uitgenodigd voor een ‘benen-op-tafel-gesprek’.

De wethouder opende dit gesprek op verrassende wijze, door te zeggen, “dat er binnenkort nieuws kwam, waaruit zou blijken dat wij ons geen zorgen hoefden te maken over woningbouw in ‘ons’ gebied.” Hij wilde verder niet op de inhoud van dat nieuws ingaan, maar voegde er wèl aan toe, hierover binnenkort meer bekend zou worden.
Vervolgens bespraken wij onderstaande punten:

Stand van zaken/concrete ontwikkelingen KCR-gebiedsvisie

 • Ontwikkeling recreatie (o.a. Streekpark Kienehoef, waadpad, start stadsboerderij Arbeidslust, Rondje Rijsingen, enz.).
 • Plannen m.b.t. de bouw van 20 extra bungalows bij camping ‘De Kienehoef’.
 • Verdere invulling met bebouwing op de hoek Zwembadweg- Koningsvaren.
 • In samenhang met deze ontwikkelingen het belang van een lokale regiefunctie voor gebied Scheeken/Vlagheide.
 • In gang gezette gesprekken met het oog op een samenwerkingsverband tussen Streekpark Kienehoef, stuurgroep KCR en andere betrokkenen,
 • In samenhang met het voorgaande de voorgenomen start een coherente landschapsvisie voor het KCR-gebied te ontwikkelen.
 • Versterking van de sociale cohesie in het KCR-gebied door het realiseren van het initiatief ‘thuiskamer’ in de Arcade in combinatie met het plan voor een grondruil ter plaatse met A. van Dijk, toegelicht aan de hand van een tekening (dit in relatie met bovenstaand punt).
 • Onze contacten met de gezusters Van der Vleuten, die voor hun ‘Thuis’-initiatief in het voormalige Rabo-bankgebouw aan de Markt een tijdelijke locatie hebben gevonden, maar eind dit jaar een alternatieve locatie gevonden moeten hebben.
 • Initiatieven onzerzijds met Welzijn Meierij m.b.t. aansturing eventueel realiseren thuiskamer/ontmoetingsplek.

Bespreking stand van zaken van eerdere verzoeken aan College en Raad

 1. Behoud en verdere versterking van de aanwezige natuur- en cultuurhistorische waarden in het KCR-gebied en het afwegen van deze waarden t.o.v. andere/alternatieve locaties in Meierijstad bij het zoeken naar bouwlocaties.
 2. De tijdens de ontwikkeling van de KCR-Gebiedsvisie gebleken verenigbaarheid van de belangen van bewoners en bedrijfs- en grondeigenaren, die bij de verdere ontwikkeling van het KCR-gebied uitgangspunt moet zijn.
 3. Recreatie en toerisme leidend laten zijn bij die verdere ontwikkeling van het KCR-gebied.
 4. Versterking van de sociale cohesie in het KCR-gebieden, c.q. voorkomen van sociaal isolement in Kinderbos en Cathalijne (o.a. door het faciliteren van een ontmoetingsplek).
 5. Huidige stand van zaken van de gemeentelijke Omgevingsvisie.

De wethouder reageerde positief op onze achterliggende doelstellingen, maar zei kon nog geen concrete acties te kunnen voorstellen. Wel beloofde hij aandacht te besteden aan het project ‘Thuis’, dat in de voormalige RABO-bank was opgestart.

Het gesprek was B.O.T. (benen-op-tafel) en dus informeel, maar is over en weer als heel positief ervaren.