Voortgang

2 december 2020 Reactie Initiatiefgroep op startdocumenten ‘Omgevingsvisie Meierijstad’

In 2022 wordt de Omgevingswet van kracht. Die wet, die door de Eerste Kamer in maart 2016 is aangenomen, verplicht alle gemeentes aan te geven hoe zij de fysieke leefomgeving binnen hun grenzen willen beschermen en benutten. Dat moet worden neergelegd in een Omgevingsvisie.
Een taskforce ambtenaren van Meierijstad is hiermee aan de slag gegaan. In verband hiermee hebben zij als het ware een ‘foto’ gemaakt van hoe Meierijstad zich – bij voortzetting van het huidige beleid – vermoedelijk zal ontwikkelen, en tot welke knelpunten dat (waarschijnlijk) zal leiden. Het is een uitgebreid document dat goed dienst kan doen bij het ontwikkelen van nieuw beleid en dus het opstellen van een Omgevingsvisie. Aan de hand van deze ‘Foto van Meierijstad 2030’ is vervolgens een ‘milieueffectrapportage’ (MER) opgesteld: een instrument om de milieueffecten te beoordelen van ontwikkelingsplannen die bij de gemeente worden ingediend.
De Initiatiefgroep heeft op beide concept-documenten – de ‘Foto’ en de MER – gereageerd (verzonden op 2 december 2020).

Romano van der Meijden <dirocs@gmail.com> wo 2 dec. 2020 10:00

Dag,

Zou je het bijgaande document door willen sturen naar de verantwoordelijke ambtenaren en het college ?

Met hartelijke groet,

Werkgroep KCR

Romano van der Meijden
Richard de Visser
Paul van der Vleuten

Reactie van Werkgroep KCR (Kinderbos , Cathalijne en Rijsingen)
Datum 1 december 2020

Inleiding
Bij deze willen wij reageren op de concept documenten met betrekking tot de MER, die ons toegezonden zijn.
Allereerst willen wij jullie hiervoor bedanken !
Een knap stukje werk wat ons een indruk geeft van wat er in de maak is.
Wij realiseren ons dat het nog vingeroefeningen zijn, maar tegelijkertijd zijn het ook documenten die aanzetten/uitnodigen tot reageren.
Wij willen onze waardering en dank uitspreken voor het ter beschikking stellen van deze documenten !
Wij starten onze reactie met een samenvatting van de belangrijkste actiepunten die in deze reactie toegelicht worden.

Samenvatting/advies:

  • Werk de concept-omgevingsvisie verder uit, samen met stakeholders
  • Vertaal de concept-omgevingsvisie naar enkele varianten, met een geografische verbeelding op hoofdlijnen
  • Ontwikkel een beoordelingsmethode die ook de samenhang beoordeelt
  • Zorg dat er heldere (bestuurlijke) keuzes te maken zijn en bepaal de voorkeursvariant.
  • Integreer onderwerpen sociale cohesie en eenzaamheid in de aanpak
  • Beantwoord de vragen zoals Floris Alkemade die stelt

Wat is de MER?
De MER is volgens ons de milieueffectrapportage die verplicht is bij grote projecten (bijv. zuivelfabriek), grote plannen (bijv. omgevingsvisie of groot bestemmingsplan) en bij ontwikkeling die natuurgebieden beïnvloeden. In de MER worden inderdaad de effecten op de leefomgeving in beeld gebracht van de beoogde ontwikkelingen, waarbij (de effecten van) verschillende varianten moeten worden vergeleken met elkaar. De eerste stap is het bepalen van de reikwijdte en het detailniveau van het onderzoek. Een landelijke Commissie MER kan gevraagd worden advies uit te brengen.
Het plan-MER wordt tezamen met de ontwerp-omgevingsvisie (gekozen voorkeursva