Voortgang

2 februari 2021 Ruimte voor vragen èn antwoorden

Ondanks het stil leggen van het proces Omgevingsvisie, kan de Initiatiefgroep vragen met betrekking tot de inrichting van de omgeving Meierijstad nog wel aan de Gemeente voorleggen.

Romano van der Meijden <dirocs@gmail.com> di 2 feb. 13:44

Dag,

Omdat je nadrukkelijk stelt dat je open staat voor vragen,(waarvoor onze dank) hieronder 3 van de vele vragen die de wijziging van het proces bij ons oproepen.

Het is verwarrend wat er nu gebeurt omtrent de totstandkoming van de omgevingsvisie.
Er is een heleboel energie gestoken in voorlichting, overleg, onderzoek, participatie tot op heden.

Nu gaat dat hele proces gewijzigd worden, zonder dat duidelijk is hoe dat proces er uit ziet, wanneer de participatie gestalte krijgt (in de Omgevingswet een belangrijk onderdeel bij totstandkoming en ontwikkeling)

Hieronder de 3 vragen.
Mogen we straks commentaar geven op een al ontwikkelde visie ?
Wordt het concept van het wiel nog steeds als “leitmotiv” genomen ?
Wordt de huidige MER nog als basis genomen?

Met hartelijke groet
Romano


gemeente Meierijstad 10 feb. 2021 15:30

Beste Romano,

Dank voor je bericht.
Hieronder onze reactie op jullie vragen. (rode tekst)
Zijn er nog vragen? Dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,
Buurtadviseur gemeente Meierijstad

Mogen we straks commentaar geven op een al ontwikkelde visie ?
Natuurlijk. Er komt altijd nog de formele inspraak. Voor de informele participatie moeten we nog bekijken op welke manier we dit vorm gaan geven.
Wordt het concept van het wiel nog steeds als “leitmotiv” genomen ?
Het rad van de leefomgeving met de criteria en indicatoren daarin is niet de basis voor het ontwikkelde omgevingsbeleid, maar van het beoordelingskader voor de m.e.r.
We wachten nu het toetsingsadvies van de commissie M.E.R. af.
Wordt de huidige MER nog als basis genomen?
Zie antwoord op de voorgaande vraag.


Richard de Visser 10 feb. 2021 16:54

Dag,

Graag leg ik je – mede namens de beide andere initiatiefnemers (Romano en Paul) nog de volgende vragen voor:

  1. In de “Samenvatting concept-omgevingsvisie in 4 thema’s” wordt in paragraaf “2. Onze visie voor de woongebieden” gesteld: “In bestaande kernen is nog ruimte om te bouwen. Daarmee komen we tegemoet aan de woningbehoefte. Daarnaast voltooien we ontwikkelingsgebieden zoals Veghels Buiten en Scheifelaar II in Veghel, De Bolst in Erp en Zijtaart-Zuid. Bunderse Hoek in Veghel kan ontwikkeld worden voor grondgebonden, compacte woningen. Ook Schijndel biedt gelegenheid tot ontwikkeling, met het gebied Hooghekke en twee locaties (waaronder Plein 21) aan de westzijde. In Sint-Oedenrode is een ontwikkeling mogelijk tussen de Zwembadweg en Koningsvaren, in aansluiting op de wijk Kinderbos.” Er wordt hier gesproken van “een mógelijke ontwikkeling” tussen Zwembadweg en Koningsvaren. Betekent dit dat over het realiseren van woningbouw tussen deze beide wegen nog geen (definitief) besluit is genomen? Waarvan is afhankelijk of er tussen beide genoemde wegen wel of juist niet tot woningbouw wordt besloten?
  2. In de “Samenvatting concept-omgevingsvisie in 4 thema’s” wordt in paragraaf “3. Onze visie voor het buitengebied” gesteld: “Bodem, water, landschap, natuur, milieu en gezondheid: belangrijke elementen. In het landelijke gebied willen we deze respecteren en versterken bij activiteiten als bouwen of bedrijvigheid. Dat geldt voor gemengde en agrarische gebieden en vooral voor beekdalen en natuurgebieden. We willen een gebied met balans tussen de verschillende kwaliteiten e