Voortgang

22 december 2022 Mailbericht Gemeente Meierijstad over de voorgang van het regionale project Stallenaanpak: Ollandseweg en het Laar.

Beste mensen,

Op 20 juni van dit jaar organiseerden we een inloopavond over de twee proefgebieden in het regionale project Stallenaanpak: Ollandseweg e.o. en ’t Laar. We hebben toen ook met u afgesproken u regelmatig op de hoogte te houden over de voortgang van het project.

Website

Alle inbreng van 20 juni is toegevoegd aan de interactieve kaarten op de website https://www.laar-ollandseweg.meierijstad.nl/home. We hebben u hier in september al over bericht.

U kunt daar uw eigen opmerkingen terugvinden, maar ook die van alle anderen.

U kunt ook nu nog uw opmerkingen daar plaatsen.

Initiatieven in de proefgebieden

We zijn inmiddels in gesprek met ongeveer 15 initiatiefnemers in de twee proefgebieden. We spreken de initiatiefnemers nu nog 1-op-1.

Iedere locatie en de wensen vanuit de ondernemers zijn anders en vergt dus maatwerk. Afhankelijk van de denkrichting en situatie komen heel verschillende onderwerpen aan de orde in gesprek met de initiatiefnemers. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan het verbeteren van de kwaliteit op het perceel en op de omgeving, landschappelijke inpassing, en zichtlijnen.

Het verminderen van dieren(-rechten) in gebieden waar agrarisch gebruik niet op ‘nummer 1’ staat kan ook onderwerp van gesprek zijn. Maar een moderne stal behouden en transformeren naar ander gebruik kan ook een verbetering zijn; sloop is niet het hoogste goed, dat hangt af van bijvoorbeeld de locatie.

Ook het gebruik van het agrarische perceel wordt besproken; denk daarbij aan toevoeging van wandelpaden op plaatsen waar daar behoefte aan is voor de omgeving, water vasthouden in drogere gebieden, grondverbetering door meer variatie in de gewassen, en het creëren van meer biodiversiteit.

Natuurlijk moeten we voorkomen dat het nieuwe gebruik de bestaande bedrijvigheid beperkt in het functioneren.

En ook de bereikbaarheid van het initiatief wordt bekeken.

Wat de architectuur betreft hechten we er waarde aan dat eventuele nieuwbouw goed past in de omgeving, en dat cultuurhistorische waarden van gebouwen, landschappelijke structuren, en oude (onverharde) paden worden meegenomen in de plannen.

In het algemeen spelen de waterhuishouding, klimaatadaptatie en opwek van duurzame energie ook een rol.

Bovenstaande zijn ook onderwerpen die u ons tijdens de inloopavond en digitaal al heeft meegegeven. Het zijn aspecten die aansluiten bij veel actuele thema’s waar de gemeente momenteel mee bezig is.

Vervolg

De gesprekken met initiatiefnemers bevinden zich in heel verschillende stadia. Voor sommige initiatieven loopt al een bestemmingsplanwijziging, andere zitten nog in de beginfase. In deze gesprekken ligt de nadruk op mogelijke kansen voor de toekomst.

odra er voldoende beweging in een (deel-)gebied zit, willen we als gemeente ee