Voortgang

23 juni 2023 De geplande vergadering is niet doorgegaan…..!!!!!

Op 21 juni jl. was er een overlegmoment gepland van het bestuur van KCR met de initiatiefnemers van het Land van Kien. In de aanloop naar deze vergadering bleek dat de initiatiefnemers als voorwaarde stelden dat we ‘….een geheimhoudingsplicht zouden hebben, waardoor we geen informatie mochten delen met derden zonder toestemming van alle betrokken partijen….’.
Gezien de overvloed aan publicaties van het Land van Kien de laatste tijd in de media en middels hun zelf uitgebrachte ‘Krant van Kien’ vonden wij het niet juist daar ‘ja’ tegen te zeggen. Een tweede reden dat we daar niet in mee zijn gegaan is dat op 31 januari 2023 bij een presentatie door Land van Kien aan enkele betrokkenen, waaronder KCR, op een vraag van ons of wat die dag gepresenteerd werd onder embargo was, door de initiatiefnemers van Land van Kien werd gezegd dat dat niet het geval was. Het in oktober 2022 opgemaakte convenant tussen KCR en Land van Kien betreffende communicatie naar derden lijkt daarmee eenzijdige werking te hebben, alhoewel KCR zich daar tot nu toe altijd aan gehouden heeft. In tegenstelling tot de initiatiefnemers van het Land van Kien hebben wij al hun publicaties zonder vooraankondiging uit de media moeten vernemen. Afspraak was dat wij in de communicatie meegenomen zouden worden.

De geplande vergadering is dan ook niet doorgegaan.

Wat is daar aan vooraf gegaan?

In 2019 heeft de werkgroep KCR haar gebiedsvisie gepresenteerd aan de gemeente. In deze werkgroep participeerde toen een van de huidige initiatiefnemers van het Land van Kien. Eerst in 2021 en daarna uitgebreid op 31 januari 2023 presenteerde Land van Kien haar visie op de ontwikkeling van het betreffende gebied, nadat zij , zo bleek later, de presentatie in begin december daaraan voorafgaand al gepresenteerd hadden aan de gemeente en de woningbouwvereniging.        Na de presentatie op 31 januari 2023 hebben we op verzoek van de initiatiefnemers van het Land van Kien uitgebreid gereageerd op hun plannen, deels vanuit een door hen opgestelde vragenlijst en deels vanuit onze eigen documenten, met name vanuit onze gebiedsvisie.

Daarbij hebben we hen aangegeven dat er zowel overeenkomsten als verschillen zijn:

De overeenkomsten:

 • Het landschappelijk raamwerk;
 • De aandacht voor waterberging;
 • Het natuurlijk inclusief landgebruik;
 • Verschillende bossen (loofbossen met inheemse soorten);
 • Wonen op een erf ten behoeve van de medewerkers van de hoeve;
 • Restauratie/herstel van monumentale gebouwen (de hoeve);
 • Plek voor kleinschalige recreatie;
 • Plek voor een streekwinkel;
 • Dag-horeca en zorgfunctie, mits kleinschalig en
 • Bed&breakfast in de hoeve.

 

De verschillen (visiepunten van Land van Kien die niet passen in de visie van KCR):

 • Wonen in een bos met de daarbij genoemde aantallen wooneenheden (zie verderop). Naar ons idee is er geen bos meer over na de geplande bebouwing. De hoeveelheid en grootschaligheid van de geplande bebouwing doet afbreuk aan de landschappelijke waarden en de nagestreefde kleins