Voortgang

25 oktober 2021 Overleg met bestuur Stichting Streekpark Kienehoef

(verslaglegging en accordering door de stichtingsvoorzitter)
Overleg Stichting Streekpark Kienehoef – KCR-Kerngroep
(dd. 2021 okt. 25)

Kort verslag

aanw.: Arthur Frieser, Rob Jansen en Rinus van der Heijden (Stichting Streekpark Kienehoef) en Ad van Dijk en Richard de Visser (KCR-Kerngroep[1])

Gemeenschappelijke invalshoek
Het overleg met Stichting Streekpark Kienehoef is goed en plezierig verlopen. Over en weer is uitvoerig ingegaan op plannen en intenties, waarbij we over en weer konden vaststellen, dat er veel raakvlakken zijn. Niet verwonderlijk: beide partijen richten zich nadrukkelijk op verdere versterking van het historisch karakter van het gebied en de toeristisch-recreatieve inkleuring hiervan.
Van de kant van de KCR-Werkgroep is aangegeven dat hun activiteit daarnaast evenzeer gericht is op de woonwijken Kinderbos, Cathalijne en Rijsingen.

Onderling overleg
Zowel Stichting Streekpark Kienehoef als de KCR-Kerngroep hebben regelmatig contact met de Gemeente.
E.e.a. leidde dan ook al snel tot de conclusie, dat geregeld onderling overleg alleszins voor de hand ligt:
– elkaar informeren over onderhanden activiteiten en verdere plannen;
– onderlinge afstemming.
Afgesproken is, 2 à 3 keer per jaar met elkaar te overleggen. Dat gebeurt op initiatief van de ene of de andere partij. Aan dat overleg nemen de bestuursleden van Stg. Streekpark Kienehoef deel en de leden van de KCR-Kerngroep.
Van belang is, dat de Kerngroep als spreekbuis blijft functioneren van de bewoners van het gebied.

Bebouwing

Grootschalige woningbouw is afgewend, mede o.i.v. de activiteiten van de Stichting als de Kerngroep.
De bouwplannen – grotendeels in uitvoering te nemen door Van Wanrooij – van woningen in het gebied Kinderbos-Noord vragen wèl aandacht, waarbij het m.n. gaat om hoogte en zeker ook zichtbaarheid vanaf Koningsvaren.
Het ziet er naar uit, dat (een deel van?) het parkeerterrein ook in de bouwplannen is/wordt betrokken; geheel duidelijk is dat nog niet voor de Stichting en de Kerngroep.

Gebiedsidentiteit

Beide partijen zien het gebied in kwestie als een natuurlijke en voor-de-hand-liggende verbinding tussen de Geelders en Vlagheide. ‘Streekpark Kienehoef’ als benaming voor dit gebied, lijkt de bestuursleden van de gelijknamige stichting heel geschikt.

Regievoering

De omvang van dit gebied zal – naar verwachting – reiken tot voorbij de Schootsedijk en op termijn ook de daarbij gelegen paardenfokkerij, Golfcourse De Schoot en het voormalige Damianencomplex gaan omvatten.

Voor de verdere ontwikkeling van het gebied – waarbij inmiddels een groeiend aantal participanten betrokken raakt – is een door de Gemeente aangestelde – en bij voorkeur: externe – regievoerder gewenst is.
Samen met zo’n regievoerder zou gewerkt kunnen worden aan een – voor alle partijen leerzame – pilot Omgevingsvisie voor het gebied in kwestie (dat tevens zoekgebied is voor duurzame opwekking van energie), waarmee verdere ontwikkeling van het gebied in beeld komt, de gebiedsinterne samenhang meer kan worden versterkt, en de aantrekkelijkheid ervan ook beter kan worden ‘uitgevent’.


[1] Romano van der Meijden was – zoals vooraf bekend – verhinderd en is afgemeld.