Voortgang

28 januari 2021 Ontwikkeling Omgevingsvisie Meierijstad stil gelegd

Enkele dagen vóór de digitale inloopavond, ontvangen degenen die zich hiervoor hadden aangemeld, bericht dat deze avond niet zal doorgaan. Dit, omdat de gemeente “iedereen in de gelegenheid wil stellen een bijdrage te leveren aan de visie”. Naar verluidt, zou het het ‘Voorontwerp’ bij diverse belangengroepen nogal wat weerstand hebben opgeroepen. Voor de Initiatiefgroep reden om de gemeente te verzoeken zijn reactie op de Foto Meierijstad en de Milieueffectrapportage alsnog in de stukken op te nemen. De ontwikkeling van de Omgevingsvisie Meierijstad blijkt echter te zijn ‘stil gelegd’. Zie de hieromtrent gevoerde correspondentie

Op do 28 jan. 2021 om 11:18 schreef gemeente Meierijstad

Beste geïnteresseerde,
u meldde u aan voor de sessie van 1 februari met betrekking tot het voorontwerp van de omgevingsvisie. We informeren u graag over onze verdere behandeling van de omgevingsvisie.
Het college neemt nu graag meer tijd om te werken aan het vervolg van de omgevingsvisie. Daarom is de Digitale inloopavond van 1 februari 2021 geannuleerd.
Verdere toelichting leest u hieronder.

Meer tijd voor het maken van de omgevingsvisie Meierijstad
De gemeente Meierijstad neemt meer tijd voor het maken van een omgevingsvisie. De gemeente doet dat om iedereen in de gelegenheid te stellen een bijdrage te leveren aan de visie. De bijdrage van de inwoners is onmisbaar, omdat de Omgevingsvisie richting geeft aan hoe we met z’n allen met onze leef-, woon- en werkomgeving om willen gaan.

Meer tijd en aandacht nodig
De Omgevingsvisie beschrijft hoe we willen dat Meierijstad er in 2030 uitziet en waar we samen aan moeten werken om dat te bereiken. De visie vormt de basis voor een samenhangende totaalaanpak die daarvoor nodig is. In het proces om te komen tot een omgevingsvisie voor Meierijstad komen complexe onderwerpen aan de orde met veel belangen en tegenstellingen. Met ontwikkelingen die soms grote impact hebben. Onlangs is het voorontwerp omgevingsvisie voorgelegd als praatstuk over deze complexe onderwerpen. Uit diverse gesprekken die over het voorontwerp gevoerd zijn, blijkt nu dat er meer tijd en aandacht nodig is voor aanvullende participatie. De gemeente organiseert die participatie rondom herkenbare onderwerpen. Het landelijk gebied is daar een voorbeeld van. In gesprekken die daarover met betrokkenen zijn gevoerd, blijkt dat een visie op land en tuinbouw nodig is als bouwsteen voor een integrale omgevingsvisie.

In het voorontwerp zijn diverse bouwstenen van beleid, waarover tijdens de gemeentefusie vanaf 2017 al met inwoners, belangenorganisaties en bedrijven is nagedacht, meegenomen. Ook is de bijdrage van diverse inwoners, ondernemers en belangenorganisaties uit verschillende bijeenkomsten in 2019 meegenomen. Voor beleid waarvoor dat nog niet was gebeurd, is een aanvullend proces van participatie wenselijk.
De gemeente maakt nu een plan van aanpak om alle partijen en betrokkenen een mogelijkheid te geven om deel te nemen, zodat alle onderwerpen de aandacht krijgen die ze verdienen. We houden de inwoners hierover op de hoogte via de gemeentelijke kanalen.
Met vriendelijke groet,
Gemeente Meierijstad


Romano van der Meijden <dirocs@gmail.com> 29 jan. 2021 08:16

Dag,

Zie onderstaande info mbt omgevingsvisie en de korte mailwisseling tussen (…) en mij.

Aangezien het proces deels op de schop gaat wil ik jou verzoeken ons commentaar op de MER (dat 1 dag te laat ingediend werd bevonden) formeel