Voortgang

29 juli 2022 Samenvatting

Samenvatting van de huidige situatie met betrekking tot Planontwikkeling ‘Hoeve Arbeidslust’ met omliggende gronden

Eind 2021 hebben de investeerders, verenigd in ‘Arbeidslust B.V.’, de gronden en gebouwen van Erven Van Bree overgenomen, met als doel die te gaan exploiteren. Hiervoor hebben zij een schetsplan ontwikkeld. De afgelopen 3 à 4 maanden hebben zij dit plan al aan diverse groeperingen gepresenteerd; onder meer aan de KCR-Werkgroep.
We hadden het plan om snel hierna een vervolgoverleg te hebben, maar dat is inmiddels verschoven naar september door de investeerders; wij vonden dit te lang duren omdat men ons al op 4 april op een informatieavond had ingelicht over de plannen.
We willen onze bewoners daarom inlichten over de voornemens en hoe wij als bewonerscollectief KCR daar tegenaan kijken.

Exploitatie Hoeve Arbeidslust
De Hoeve is rijksmonument – het ‘appelhuisje’ is gemeentelijk monument. Insteek van de investeerders is allereerst: exploitatie van de gronden rondom de boerderij. Restauratie van de Hoeve is pas op een later een later moment aan de orde.
De Hoeve wordt opgezet als ‘kringloop- annex zorgboerderij’. De doelgroep van de zorgboerderij krijgt een belangrijke rol bij het verzorgen van de veestapel en het verrichten van werkzaamheden op de landerijen en de te realiseren B&B annex restaurant in de hoeve. Voor de medewerkers zal op het ‘Land van Kien’ woon- en leefruimte worden gerealiseerd.
Een en ander maakt deel uit van de eerste fase van het schetsplan. Deze onderdelen sluiten voor een belangrijk deel perfect aan bij de KCR-gebiedsvisie.
We hebben echter ook een aantal bedenkingen, die we hieronder toelichten.

In hun schetsplan hebben de investeerders ook de bouw van wooneenheden opgenomen. Dat zal in 2 fasen verlopen.
In de eerste fase gaat het om 135-150 wooneenheden. Hiervan zouden er 35 tot 50 op en rondom de Hoeve gerealiseerd worden (‘wonen op het erf’ – ‘in het gehuchtje’) en 100 in een aan te leggen bos op gronden achter de Hoeve, tegen het gebied van de camping (‘wonen in het bos’).
In de tweede fase staan nog eens 100 tot 150 wooneenheden gepland, eveneens achter de Hoeve (‘wonen op de houtakker’).

Parkeerdruk
Voor de wooneenheden in de eerste fase, geldt een parkeernorm van ca. 75 plaatsen. Daarnaast moet voorzien worden in parkeerruimte voor leveranciers en bezoekers van de horeca, de dagbesteding en de kringloop- en zorgboerderij.
In het eerste plandeel wordt hier onvoldoende ruimte voor gecreëerd. Uitwijken naar parkeerruimte buiten het plangebied is geen alternatief. Zeker niet, als Plan Kinderbos-Noord, waar 109 woningen worden gebouwd, ook is gerealiseerd.

Ontsluiting
De ontsluiting van het ‘Land van Kien’ is een vraagstuk op zich. De toevoerwegen naar het plangebied zijn namelijk niet op veel verkeer berekend. Ook de wegen in het plangebied zelf niet.
De verharde weg Kinderbos (320cm) is als ontsluitingsweg te smal. Een ontsluitingsweg moet min. 550cm breed zijn. Maar verbreding van deze weg is niet mogelijk.
Ontsluiting via het zandweggetje vanuit Hoogeind biedt geen alternatief. Kappen van de bomen daar zou afbreuk aan de uitstraling van dit zandpad. Het Plangebied is wél via de Zwembadweg te ontsluiten. Dat leidt dan wél tot een groter verkeersbelasting van de Zwembadweg, die daar óók niet op is berekend.

Bevoorrading
Bevoorrading zou deels kunnen verlopen over de bestaande zandweg, naast de stallen. Via een wijkontsluitingsweg vanaf de Zwembadweg) kan dat. Die weg gaat dan dienen als logistieke ‘ader’.

 Koningsvaren
Dit fraaie landelijke zandpad zou zo in stand kunnen blijven