Voortgang

3 december 2020 Bevolkingsprognose 2030/40 dwingt Meierijstad tot ingrijpende beleidsherziening woningbouw

Dertig jaar geleden heeft de Provincie zoekgebieden aangewezen waar in de toekomst woningbouw zou kùnnen plaatsvinden. Eén van die zoekgebieden was het gebied westelijk van de Ollandseweg, grenzend aan Kinderbos. In augustus 2020 vroegen we de Raad de aanwijzing voor dat gebied te heroverwegen.
In haar antwoord gaf de Gemeente begin december aan, dat de prognoses van de Provincie over de te verwachten bevolkingsgroei de bouw van een aanzienlijk groter aantal woningen noodzakelijk maken – de nota Woonvisie (september 2918) is achterhaald. Waar men toen nog meende dat (ver)nieuwbouw voornamelijk binnen de bebouwde kom (inbreiding) zou kunnen gebeuren, blijkt uitbreiding voor alle kernen onontkoombaar.

gemeente Meierijstad do 3 dec. 2020 14:36

Beste Romano, Paul en Richard,
In de bijlage ontvangen jullie de reactie op jullie brief van 31 augustus over het aanwijzen van een zoekgebied voor woningbouw.
En nog ter informatie enkele aanvullende documenten.
Zijn er vragen? Neem gerust contact met mij op.

Met vriendelijke groet,
Buurtadviseur gemeente Meierijstad


De heer R. van der Meijden De heer R. de Visser De heer P. van der Vleuten
Uw kenmerk Brief raad 31 augustus Aanwijzing zoekgebied Uw brief van 31 augustus 2020
Ons kenmerk Datum 24 november 2020 Behandeld door
Verzenddatum 3 december 2020 Bijlage(n)
Onderwerp reactie op uw van brief 31 augustus 2020

Beste heer van der Meijden, heer De Visser en heer Van der Vleuten,

Op 31 augustus 2020 stuurde u een brief met het onderwerp ‘Aanwijzing zoekgebied’. Deze brief is gericht aan de leden van de gemeenteraad. In de raadsvergadering van 5 november 2020 heeft de gemeenteraad besloten om de beantwoording van de brief over te laten aan het college van B&W. Hieronder leest u de reactie van het college.
In uw brief vraagt u de gemeente om de status quo te gebruiken om mogelijke locaties voor verstedelijking aan de hand van een te ontwikkelen set objectieve criteria (opnieuw) te inventariseren en te beoordelen.

Woonvisie leidend
In ons overleg van 29 juni 2020 hebben we aangegeven dat de door de gemeenteraad vastgesteld woonvisie leidend is voor de realisatie van het aantal en soort woningen per kern.
Deze visie is gebaseerd op de toen nog geldende provinciale prognoses en regionale afspraken. In het overleg hebben we verder aangegeven dat op korte termijn nieuwe provinciale prognoses verwachte worden.

Nieuwe provinciale prognoses
Inmiddels is er belangrijke nieuwe informatie gekomen over de woningbouwbehoefte. De Provincie Noord-Brabant heeft haar bevolkings- en woningbehoefteprognose geactualiseerd. Vergeleken met de vorige prognose ligt de groei van de Brabantse bevolking duidelijk hoger, zal een hoger ‘bevolkingsmaximum’ worden bereikt en komt het omslagpunt van groei naar krimp naar verwachting buiten de prognoseperiode (na 2050) te liggen. Dit beeld geldt ook voor de gemeente Meierijstad.

Op donderdag 12 november 2020 heeft er een beeldvormende avond met de gemeenteraad plaatsgevonden. Hierbij zijn aan de gemeenteraad verschillende scenar