Voortgang

9 november 2022 Antwoord op de brief van 22 oktober 2022, de projectmanager herinrichting Ollandseweg – stuurt namens de wethouder een antwoord op onze brief

Op 22 oktober stuurde u ons een mail met daarin een aantal vragen en opmerkingen over de reconstructie van de Ollandseweg.
Deze vragen heb ik besproken met de beleidsmedewerkers verkeer van onze gemeente.

In deze mail neem ik uw vraagstelling over welke is voorzien van antwoorden in cursief.

Uw mail ging als volgt:

Voornaamste uitgangspunt bij de plannen zoals die door de gemeente gepresenteerd werden, was de classificering van de Ollandseweg als ‘erftoegangsweg’, en de consequenties die dat heeft voor de mogelijkheden en beperkingen van herinrichting.
Tijdens deze avond werd meteen duidelijk dat veel aanwezigen bij deze classificering hun vraagtekens zetten, omdat de weg veel meer wordt gezien als een ‘doorgangsweg’ voor verkeer van Sint-Oedenrode van en naar Olland, Liempde, Boxtel, Sint-Michielsgestel enz.
Vragen die we daarom hebben zijn:

  • Wie heeft bepaald dat het hier een ‘erftoegangsweg’ betreft (gemeente, provincie, derden)?

Dit heeft de gemeente bepaald. Hierbij bestaat onderscheid tussen een erftoegangsweg type 1 (ETW1) en type 2 (ETW2). Het gedeelte van de Ollandseweg binnen de bebouwde kom wordt qua classificatie aangepast van gebiedsontsluitingsweg (GOW) naar ETW1. De Ollandseweg buiten de bebouwde kom behoudt de classificering van ETW1 zoals deze altijd gehad heeft. Het stuk binnen de kom wordt een ETW1 omdat de hoeveelheid verkeer wat daar rijdt nog onder de ondergrens van een gebiedsontsluitingsweg zit. Gebiedsontsluitingswegen hebben namelijk een stroomfunctie waarbij men zich doelgericht verplaatst in een constante richting en een constante hoge snelheid. Hier heb je op een kort stuk meerdere kruisingen waar verkeer wordt uitgewisseld en erg veel erfaansluitingen waarbij veel verkeer wordt verzameld, verdeeld en gekruist. Ik snap dat het woord erftoegangsweg verwarrend kan klinken. Dit is echter een verkeerskundige term. Zoals gezegd maken we onderscheid tussen een ETW1 en ETW2. Zo zijn er kleine woonstraten met een laag verkeersaanbod die hoofdzakelijk dienen om enkele woningen te ontsluiten (ETW-2). Daarnaast zijn er erftoegangswegen met een duidelijk hoger verkeersaanbod maximum intensiteit tot 6000 mvt/etm (zoals de Ollandseweg) die relatief grote gebieden ontsluiten of meerdere kernen verbinden (ETW-1). Deze twee typen verschillen duidelijk qua vorm en gebruik.
Op de erftoegangswegen maken fietsers en overig langzaam (gemotoriseerd) verkeer in beginsel gebruik van de rijbaan. Bij een lage intensiteit van het autoverkeer is een gemengde afwikkeling van fietsers en auto’s of toepassing van suggestiestroken geen probleem, mits de rijsnelheid van het autoverkeer lager is dan de maximumsnel