Voortgang

Geachte raadsleden,

Wij , de initiatiefgroep gebiedsvisie KCR (Kinderbos, Cathalijne, Rijsingen), willen graag ons

initiatief onder Uw aandacht brengen.

Dit doen wij omdat de burgemeester ons op 21 januari, na de presentatie voor het College

van B&W, heeft gevraagd om duidelijk te maken wat wij van de gemeente verwachten naar

aanleiding van ons onderzoek.

De gebiedsvisie is door ons in eerste instantie geschreven, omdat wij ons zorgen maakten

over de activiteiten van projectontwikkelaars in ons gebied. Vervolgens hebben wij met een

tiental medebewoners uit de verschillende delen in ons gebied, een feitenonderzoek gestart.

Het richtte zich op 8 deelgebieden :

Vervolgens zijn wij een “participatieslag” ingegaan waarbij we alle inwoners en andere

belanghebbenden betrokken hebben (o.a. grondeigenaren, ondernemers,

projectontwikkelaars, gemeente, waterschap, woonmeij, welzijn Meierij).

Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een rapport dat in separate bijeenkomsten aan college,

inwoners en tijdens de Beeldvormende avond van 20 februari is gepresenteerd.

Het rapport is veelomvattend en beslaat ruim 300 pagina’s; de aanbevelingen daarin zijn

door ons “vertaald” naar het “Rad van Meierijstad” dat gebaseerd is op een 16-tal

elementen met betrekking tot “Mens, Milieu en Economie” .

De volledige inhoud van ons rapport en de presentatie kunt U vinden op

www.kcrgebiedsvisie.nl

Wij willen U graag kenbaar maken wat de belangrijkste adviezen zijn die wij aan de raad

willen geven zoals ons door de burgemeester verzocht is.

 

  1. Kom tot een evenwichtige keuze ten aanzien van bouwen in ons gebied; die keuze/

beslissing dient ons inziens gebaseerd te zijn op een transparant beoordelingskader voor

mogelijke bouwlocaties in geheel Meierijstad, waarbij gecombineerde belangen van

mens, natuur en economie zorgvuldig worden afgewogen. Ontwikkel hiervoor een

transparante methode gebaseerd op voornoemde criteria.

  1. Volg het nieuwe provinciaal beleid (probeer bouwen buiten bebouwde kom te

voorkomen) c.q. heroverweeg de provinciale aanwijzing (30 jaar geleden bepaald en

inmiddels niet meer in overeenstemming met de huidige maatstaven) van het gebied

westelijk van Kinderbos tot potentieel zoekgebied.

  1. Merk KCR-gebied aan als recreatief-toeristisch ontwikkelgebied.
  2. Faciliteer een ontmoetingsplek voor KCR-bewoners (bewoners nemen de exploitatie

voor hun rekening.)

  1. Ontwikkel in overleg met de bedrijven in het KCR-gebied beleid voor een klimaat-

neutrale bedrijfsvoering.

  1. Ontwikkel met Woonmeij in verband met veranderende woonwensen, beleid voor

woningaanpassingen in Kinderbos/Cathalijne voor het groeiend aantal

eenpersoonshuishoudens.

  1. Ontwikkel beleid dat verdere verdichting van Ollandseweg en Bobbenagelseweg

voorkomt.

  1. Benut eventueel mogelijkheden om te bouwen op bestaand bestemmingsplan binnen de

bebouwde kom (Kinderbos-Noord).

Ten aanzien van punt 1 hebben wij wethouder inmiddels gevraagd ons te blijven

betrekken bij ontwikkelingen met betrekking tot eventuele bebouwing van delen van het

KCR-gebied.