Voortgang

Brief aan raadsleden dd. 31 augustus 2020 (n.a.v. gesprek met de wethouder).

Medio 2020. was de Provincie nog doende voor de komende 10 jaar de omvang van de woningbehoefte te bepalen, op basis van de te verwachten bevolkingsgroei. Voor elke Brabantse gemeente kon dat mogelijk betekenen, dat het beleid op het gebied van woningbouw moest worden bijgesteld. Dit vanwege de groeiende vraag naar woningen bij starters, en vanwege het aantal woningzoekenden onder arbeidsmigranten en asielzoekers met een verblijfsvergunning.
Omdat de nieuwe provinciale cijfers over bevolkingsgroei en woonbehoefte toen nog niet bekend waren, zou de Raad in de tussentijd objectieve criteria kunnen ontwikkelen waarmee binnen Meierijstad gebieden konden worden aangewezen voor woningbouw, voor recreatie, natuur, agrarisch gebruik, enzovoort. Zo zou voorkomen kunnen worden, dat binnen de Gemeente gebieden met belangrijke natuur- of cultuurwaarden verloren zouden gaan en kon versnippering van beschikbare onbebouwde grond tegengegaan worden; tevens geven we aan dat het zoekgebied dat ten grondslag ligt aan de plannen van projectontwikkelaar ruim dertig jaar !! geleden is vastgesteld.

Onderstaande brief is op grond hiervan aan de raad geschreven

Sint-Oedenrode, 31 augustus 2020
Geachte leden van de Raad van Gemeente Meierijstad,

Op 29 juni hadden ondergetekenden – vertegenwoordigers van de KCR-Werkgroep – op verzoek een overleg met de Wethouder over het gevolg dat de gemeente geeft aan onze adviezen c.q. de gepresenteerde visie op het KCR-gebied.
In dit overleg gaven wij de Gemeente onder meer het advies, met het oog op ev. toekomstige woningbouw, het zoekgebied voor verstedelijking in het KCR-gebied (omstreeks 1985 door de Provincie aangewezen) te heroverwegen. Een nieuwe inventarisatie van mogelijke locaties voor woningbouw, beoordeeld op basis van de cultuur- en natuurwaarden en andere ruimtelijke criteria, zal namelijk waarschijnlijk leiden tot een andere voorkeur. In dat geval zou de provinciale aanwijzing van zoekgebieden kunnen worden bijgesteld.
Wij begrijpen dat bovenstaand advies nog niet ter hand is genomen.
In het overleg met de wethouder was onder meer de vraag aan de orde of binnen het KCR- gebied nu of in de nabije toekomst woningbouw zou worden gerealiseerd. De wethouder antwoordde hier op, dat de door u, als Raad, vastgestelde Woonvisie leidend is voor wat betreft de realisatie van het aantal en de soort woningen per kern. In de raadsinformatiebrief over wonen (juni 2020) is het gebied Koningsvaren/Zwembadweg als woningbouwlocatie (vanaf 25 woningen) opgenomen. In de rest van de kern Sint-Oedenrode, inclusief de rest van ons KCR- gebied, is tot 2030 geen woningbouw voorzien. Deze Woonvisie is gebaseerd op de huidige provinciale prognoses en regionale afspraken. De nieuwe prognoses van de woonbehoefte, die de Provincie op enig moment zal presenteren, kunnen hierin mogelijk verandering brengen.
De ontwikkelaars hebben inmiddels positie verworven in het zoekgebied voor verstedelijking ten westen van Kinderbos. Als belanghebbenden waren zij al betrokken in het proces van onze gebiedsvisie. Zij werken momenteel aan schetsen van een ontwikkelplan, ter voorbereiding op het moment dat er een extra behoefte zou ontstaan voor extra woningbouw. In de eerste schetsen die zij onlangs met ons hebben gedeeld, is in zekere mate rekening gehouden met de bevindingen van ons onderzoek. Zo maakt ook een plan om de Hoeve Arbeidslust met omliggende gronden in ere te herstellen deel uit van hun schetsplan.
Echter, gelet op genoemde raadsinformatiebrief, is woningbouw daar