Voortgang

Brief naar van Wanrooij cs dd 13 juli

Dag beste mensen,

Onze laatste ontmoeting met vertegenwoordigers van van Wanrooij en van Stiphout, was op 6 februari jongstleden.  We hebben toen ten kantore van bouwonderneming van Stiphout een overleg gehad.

Gedurende dat overleg hebben wij elkaar niet inhoudelijk ingelicht over elkaars plannen.

Ons standpunt was dat wij na afronding het eindresultaat tegelijkertijd wilden presenteren aan de bewoners en jullie, en vooraf de gemeente exclusief wilde informeren over onze bevindingen.

In ons proces bij de totstandkoming hebben wij vertegenwoordigers van jullie uitgenodigd in onze bijeenkomsten, en presentaties.

Tevens hebben jullie tussentijds grote delen van onze rapporten ontvangen.

Op deze wijze hebben jullie deelgenomen aan de totstandkoming van onze visie.

De afspraak op 6 februari was dat jullie een vervolgbijeenkomst zouden houden nadat wij ons eindrapport formeel aan inwoners en de gemeente hadden gerapporteerd.

Deze presentatie was op 20 februari, de beeldvormende avond, waarbij jullie afgevaardigden aanwezig waren.

Vervolgens hebben wij gewacht op jullie uitnodiging. Toen die niet kwam heeft de heer van der Meijden eind maart telefonisch contact gehad met de heer Bosje.

Deze vertelde dat jullie timing gewijzigd was, en dat jullie met ons om tafel wilden nadat jullie, op jullie beurt, de gemeente geïnformeerd hadden.

In een telefonisch onderhoud met de heer Janssen d.d. 1-7 jl werd ons duidelijk dat er een aantal weken daarvoor al een presentatie aan de gemeente heeft plaatsgevonden.

Wij vinden het jammer dat jullie (nog) niet zijn overgegaan tot de afgesproken inhoudelijke presentatie van jullie kant.

Wij begrijpen nu dat jullie binnenkort “naar buiten gaan komen” met plannen ten aanzien van eventuele bouwplannen in onze omgeving, en wilden jullie verzoeken om vooraf een inhoudelijk gesprek te voeren m.b.t. jullie plannen zoals afgesproken.

Is het mogelijk om hier, voor de door jullie te geven presentatie(s), gevolg aan te geven ?

Met vriendelijke groet,

Namens de werkgroep