Voortgang

De KCR-Gebiedsvisie – hoe staat het ermee en hoe verder?

Beste bewoners van Kinderbos-Cathalijne-Rijsingen,

In het eerste kwartaal van dit jaar is de KCR-Gebiedsvisie gepresenteerd. Met deze visie hebben bewoners en andere belanghebbenden hun wensen en ideeën kenbaar gemaakt over de toekomst van het KCR gebied  onder meer over woningbouw en recreatie/toerisme.

Er zijn inmiddels plannen in voorbereiding om te  bouwen in het KCR-gebied. Versterking van recreatie en toerisme blijft een zaak van particulier initiatief. Er worden momenteel plannen gemaakt voor het gebied. Wij als belanghebbenden willen graag actief betrokken worden in de uitwerking van de gebiedsvisie en plannen in het gebied.

In de lente hebben wij – de KCR-Werkgroep –  U, als bewoner van het gebied Kinderbos-Cathalijne-Rijsingen (KCR) uitgenodigd voor een vijftal bijeenkomsten in De Helden van Kien.

We hebben U toen de KCR-Gebiedsvisie gepresenteerd. Aan die visie hebben we – samen met een groot aantal  bewoners van het gebied en andere belanghebbenden –  anderhalf jaar hard gewerkt. In deze brief willen wij U vertellen wat er daarna is gebeurd. We hebben niet stil gezeten!

In januari hebben we de gebiedsvisie gepresenteerd aan het College van B&W. Dat was op uitdrukkelijk verzoek van het College zelf. Er waren heel wat positieve reacties. Burgemeester vroeg ons om aan te geven wat we als Werkgroep nu van de Gemeente verwachten.

Op de Beeldvormende Avond van 20 februari presenteerden we de commissie- en raadsleden de KCR-gebiedsvisie en maakten duidelijk wat onze verwachtingen zijn richting Gemeente. Drie van de belangrijkste onderwerpen in de KCR-Gebiedsvisie zijn:

* in het buitengebied de natuur versterken en het open karakter ervan behouden;

* het recreatief-toeristische karakter van het gebied versterken;

* het woonaanbod op de behoefte afstemmen, goede afweging van diverse woningbouwlocaties en nieuwbouw in het KCR-gebied beperken tot Koningsvaren(Kinderbos Noord).

Ook nu  kregen we weer veel waardering voor de visie die was ontwikkeld. Maar daarmee waren we er niet, gelet op het slotwoord van wethouder (ruimtelijke ordening) “Jullie gebiedsvisie heeft geen formele status en, er zijn binnen het gebied botsende belangen.

Intussen hebben we ook gesproken met Van Wanrooij Projectontwikkeling cs*. Zij hebben gronden in het KCR-gebied verworven en zijn bezig met een woningbouwplan in het gebied.

Op 5 juni bracht Gemeente Meierijstad haar geactualiseerde Woonvisie 2020 naar buiten: een herijking van het woningbouwprogramma tot 2029. In deze visie is woningbouw voorzien in Kinderbos Noord van bouwplannen ten westen van Kinderbos-Noord (richting Olland) is geen sprake.