Voortgang

Mail naar wethouder d.d. 3 maart 2020

Wethouder gemeente Meierijstad,

Geachte heer,

Wij wilden U vragen of het mogelijk is om elkaar binnenkort te spreken over de procedure

die gevolgd gaat worden m.b.t. de bouwplannen die momenteel worden voorbereid door

projectontwikkelaars in het gebied Kinderbos, Cathalijne, Rijsingen.

U meldde tijdens Uw afsluiting van onze beeldvormende avond dat ons werk en de

gebiedsvisie KCR geen formele status hebben, en constateerde (in lijn met ons rapport) dat

er botsende belangen zijn. Beide uitspraken zijn op zich genomen natuurlijk juist. Aan de

andere kant is burgerparticipatie ook een onderdeel van het vervolg: het beoordelen van

locaties en het stedenbouwkundig ontwerp in ruimtelijke planvorming.

Graag denken wij mee over het vervolg van de gebiedsontwikkeling. Wij willen U dus vragen

of het mogelijk is om van gedachten te wisselen over dit gezamenlijke vervolg.

In ons rapport hebben wij diverse voorstellen gedaan om tot een evenwichtige keuze te

kunnen komen ten aanzien van bouwen in ons gebied; de beslissing dient ons inziens

gebaseerd te zijn op een transparant beoordelingskader voor het afwegen van mogelijke

bouwlocaties in geheel Meierijstad, waarbij belangen van mens, natuur en economie

zorgvuldig worden afgewogen.

Op de langere termijn verandert en vermindert de woonbehoefte (meer

eenpersoonshuishouden) wat grootschalige, grondgebonden woningbouw op dit moment

niet opportuun maakt. Naast de beschikbaar bouwgrond op kinderbos Noord is het de vraag

hoe de concrete woningbouwbehoefte met inbreiding, tijdelijke woonbestemmingen en

innovatieve omvorming van woningen in combinatie met verduurzaming is op te lossen.

In een onderhoud dat wij onlangs hadden met de projectontwikkelaar werd duidelijk dat

men niet de voorkeur geeft aan meerlaagse woningbouw, geschikt voor starters en senioren,

omdat hier geen behoefte aan bestaat dan wel dat dit commercieel niet interessant zou zijn.

Het gevaar bestaat daarmee dat dan enkele de korte termijn, maar niet de lange-termijnvisie

op de woonbehoefte als uitgangspunt wordt genomen. Een zorgvuldige ruimtelijke ordening

vraagt daar wel om.

Deze onderwerpen wilden wij graag eens op korte termijn met U bespreken, en wij wachten

Uw uitnodiging hiertoe met belangstelling af.

Namens initiatiefgroep KCR