Voortgang

Mei/juni 2023 Visie van KCR op de ontwikkeling van het gebied Kinderbos-Cathalijne-Rijsingen

Inleiding.

In 2019 publiceerde de werkgroep KCR haar gebiedsvisie in een lijvig document. Dit document werd door een groep betrokken bewoners van een prachtig stukje Meierijstad aangeboden aan de gemeente Meierijstad, als bijdrage aan de omgevingsvisie, die elke gemeente – oorspronkelijk – op 1 januari 2011 gereed moest hebben, overeenkomstig de ‘Omgevingswet’.

De invoering van deze ‘Omgevingswet’ is een aantal keren uitgesteld, maar wordt op 1 januari 2024 van kracht en vervangt dan de huidige ‘Wet ruimtelijke ordening’.

In de Omgevingsvisie kunnen overheden hun beleidsvorming op het gebied van de fysieke leefomgeving vastleggen en uitvoeren. Op niet al te lange termijn moeten alle gemeentes klaar zijn met hun visie op de ontwikkeling van alle gronden in de gemeente

Van meet af aan is KCR er zich bewust van geweest, dat er individuen, organisaties, stichtingen, of bedrijven zijn, die plannen hebben voor de ontwikkeling van delen van ons KCR-gebied, met name rond Hoeve Arbeidslust of Kienehoef. Daar dus, waar het uitgangspunt van KCR altijd is geweest: behoud van de natuur met zijn zandpaden, zijn ecologische diversiteit en variëteit aan flora en fauna.

Ook het heide-ontginningslandschap rond Hoeve Arbeidslust of Kienehoef heeft hierin een essentiële plaats.

Er zijn, naast de visie van KCR, vanzelfsprekend ook andere visies op de ontwikkeling van het KCR-gebied. Mede vanwege het tekort aan woningen, dringt zich natuurlijk de vraag op in hoeverre dit gebied, zo dicht tegen de bebouwde kom van Sint-Oedenrode aan, rijp moet worden gemaakt voor woningbouw. In dit gebied ligt een stuk grond – tussen de Zwembadweg, de wijk Kinderbos en Koningsvaren – dat door de gemeente al jaren eerder aangewezen was voor woningbouw.

De gemeente Meierijstad duidt dit gebied meestal aan met de term ‘stedenbouwkundig plan Zwembadweg’; vaak ook wordt het ’Kinderbos Noord’ genoemd.  Het is goed je te realiseren dat we het dan steeds over hetzelfde stukje grond gaat. Eind 2021 heeft de gemeente een eerste presentatie gegeven van de plannen, waarbij rekening werd gehouden met de ‘verordening doelgroepen woningbouw gemeente Meierijstad’ – of in begrijpelijker taal: welke mensen hebben wat voor soort huizen nodig. Daarbij spelen inkomsten, leeftijden, vierkante meters grond en kubieke meters woonruimte, starten en doorstromen, huren of kopen een rol.

Inmiddels is besloten, dat Kinderbos-Noord een honderdtal woningen zal gaan bevatten.

De visie van KCR.

1. Woningen

Voor het ‘stedenbouwkundig plan Zwembadweg’ hebben we van het begin af aan contact gehad met de gemeente. Daarbij is door ons uitgesproken:

  • Dat er woningen bijgebouwd moeten worden, begrijpen we als KCR, en we hebben er begrip voor dat dit gebied daarvoor is aangewezen, temeer omdat er al een bestemming ‘bouwen’ op dit gebied lag vanaf begin van deze eeuw, wat toen, vanwege veranderingen in het koop- en huurgedrag van de plaatselijke bevolking, niet tot huizenbouw heeft geleid.
  • De door de huidige gemeente voorgestelde verdeling van soorten woningen op basis van de ‘verordening doelgroepen woningbouw