Voortgang

Samenvatting presentatie Provinciale prognose bevolkingsgroei en woningbouw dd 12 november 2020

Op 12 november 2020 is er een beeldvormende avond gehouden n.a.v. de Provinciale prognose inzake bevolkingsgroei en woningbouw. De hiervoor gebruikte presentatie hebben wij samengevat op 2 pagina’s

STURING OP WONINGBOUWREGIE EN -REALISATIE
BeeldVormendeAvond dd. 12 nov. 2020

ONTWIKKELING WONMINGVOORRAAD

 • Nota ‘Woonvisie’ (juli 2018):
  woonbehoefte: 2018-2028 =            3.940. In 2018-2019 ruim 1.000 gerealiseerd
 • Opgave:             2020-2030 = ruim 4.500 woningen, incl. verstedelijkingsopgave van 900 extra woningen in Veghel (uitgangspunt Woonvisie)
 • Prognose:          2030-2040 = ruim 2.100+ woningen extra nodig
  ruim 6.600 woningen
 • In huidige bouwplannen: 4.100 woningen (in diverse stadia/hardheid)
 • Prognose 2040-2050 voor Gemeente Meierijstad is lichte groei aannemelijk.

UITGANGSPUNTEN HUIDIGE ‘WOONVISIE’

 • Minimaal 25% sociale huurwoningen in ieder bouwplan;
 • Woningbehoefte evenredig aan alle kernen toekennen o.g.v. de woningvoorraad 1.1.2018 van iedere kern;
 • Procentuele verdeling van woningen per kern in segmenten/prijsklassen
 • Prioriteit aan inbreidingsplannen boven uitbreidingsplannen

Aantallen doorgerekend naar alle kernen en segmenten
Zoeksessie:
passen extra woningen in de kernen binnen huidige kaders/uitgangspunten?
Conclusie: niet overal mogelijk, dus we moeten keuzes maken om toch voldoende woningen te realiseren

Nader uit te werken uitgangspunten: een 14e kern?

 • De toename van de woningen gaat voor het overgrote deel in uitbreidingsplannen plaatsvinden;
 • Dat zouden een klein aantal grotere uitbreidingsplannen kunnen zijn bij de grotere kernen of, zoals de naam van de koers aangeeft, een grote nieuwe kern (14de kern);
 • Op andere locaties nog beperkt woningbouw passend bij de (ruimtelijke) mogelijkheden van de kern.

Keuze voor: Middenkoers met nader uit te werken uitgangspunten:

 • Resterende woningen uit oude prognoses (Woonvisie), worden gerealiseerd conform woonvisie (voornamelijk inbreiding & evenredige verdeling aan alle kernen);
 • Extra benodigde woningen (nieuwe prognoses) realiseren door prioriteit te geven aan aantal uitbreidingsplannen; géén 14de kern

Sturingsmogelijkheden Gemeente: actief of faciliterend

 • grondbeleid
  • knelpunten
   • grote investeringen + lange terugverdientijd
   • markt pakt voornamelijk financieel rendabele ontwikkelingen op.
   • niet/minder financ. rendabele ontwikkelingen vaak zeer gewenst voor gemeente
   • grondbeleid situationeel inzetten. => heeft niet tot meer grondaankopen geleid
 • betaalbaarheid wonen (bijv. erfpacht): invloed op resultaat
 • minimum percentage (sociale woningbouw)
 • bouwoffensief (afspraken met marktpartijen)
 • aanpak
  • geef marktpartijen zekerheid
  • stel als gemeente vooraf beleid op
  • blijf als gemeente actief en houd de regie

Gezien de druk op de woningmarkt streven de prognose tot 2040 sneller te