Voortgang

Verslag gesprek met wethouder (zie brief van gemeente dd. 2 juni)

Besprekingsverslag

Gespreksdatum 29 juni 2020 Verzenddatum 19 augustus 2020

Ons kenmerk Notulist
Aanwezig Romano van der Meijden, Richard de Visser, Paul van der Vleuten
Wethouders
Afwezig Niet van toepassing
Kopie aan Alle aanwezigen
Onderwerp overleg initiatiefnemers gebiedsvisie KCR en wethouder

1. Aanleiding
In maart 2020 hebben de initiatiefnemers van de gebiedsvisie KCR twee brieven gestuurd. Eén brief was gericht aan de gemeenteraad en één brief aan de wethouder. De gemeenteraad heeft besloten om de beantwoording van beide brieven aan het college van B&W over te laten. De beantwoording van de brieven heeft op zich laten wachten vanwege de uitbraak van coronavirus. In dit verslag worden de belangrijkste punten weergegeven die in de brieven zijn aangekaart en besproken zijn met de wethouder op 29 juni 2020.

2. Bouwen in het KCR-gebied / nieuwe ontwikkelingen
Bij huidige en nieuwe ontwikkelingen is de door de raad vastgestelde woonvisie leidend voor wat betreft de realisatie van het aantal en de soort woningen per kern. Hiervoor zijn provinciale prognoses en regionale afspraken daarover als basis gebruikt. Vanuit planologisch oogpunt worden alle ontwikkelingen getoetst aan een aantal belangrijke criteria, denk hierbij aan: cultuur, archeologie, groenstructuur in een gebied, water, geur, geluid, luchtkwaliteit, duurzaamheid, verkeer enz. Verder geldt nog steeds dat inbreiden boven uitbreiden gaat en dat er per kern wordt gebouwd.
In de raadsinformatiebrief van 2019 wordt een voortgang op de realisatie van het woonbeleid gegeven. Voor de kern Sint-Oedenrode is de aanname dat het doelstelling uit de woonvisie eerder gehaald kunnen worden dan 2029. Kijkend naar de brief kan verder worden vastgesteld, dat zeker voor de kern Sint-Oedenrode het allemaal binnenstedelijke (her-) ontwikkelingslocaties zijn.
Dit is gebaseerd op de huidige provinciale prognoses (afspraken).
Of de nieuwe prognoses, die later dit jaar worden gepresenteerd, hier verandering in gaan brengen is nog niet bekend. De aantallen gaan naar verachting wel omhoog, maar het is dan aan de gemeente om een integrale afweging te maken.
Initiatiefnemers roepen op om afgewogen keuzes te maken. Als suggesties voor een nieuw te ontwikkelen gebied noemen zij het gebied ten noorden van de wijk Heikant.
Er wordt kort stil gestaan bij het plan van Van Wanrooij/ Van Stiphout. Wethouder geeft een toelichting. Vertegenwoordigers van deze twee bouwbedrijven hebben onlangs een korte presentatie gegeven aan de wethouder over hun visie op het KCR-gebied (omgeving Hoeve Arbeidslust). Wethouder heeft dit aangehoord en aangegeven dat de gemeente in augustus met een eerste globale reactie komt. Als de initiatiefnemers besluiten om in een later stadium een principeverzoek in te dienen, dan moet dit verzoek vergezeld gaan met een verslag van een omgevingsdialoog. Het initiatief tot het organiseren van een omgevingsdialoog en het betrekken van de omgeving bij de uitwerking van de plannen ligt bij de ontwikkelaars.

3. Het KCR-gebeid als recreatief-toeristisch ontwikkelgebied
Eén van de aanbevelingen opgenomen in de gebiedsvisie is om het KCR-gebied op vlak van recreatie en toerisme verder te ontwikkelen. Dit om de aantrekkelijkheid van het gebied een stevige impuls te geven. Hierbij kan gedacht worden aan een toeristische publiekstrekker die aansluit bij de histo